Wpisy otagowane ‘QGIS’

Jedną z funkcji programu jest pobieranie danych rastrowych z WMS.
WMS – Web Map Service – stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) międzynarodowy standard internetowego serwisu do tworzenia i udostępniania map.

Pierwszym etapem jest znalezienie adresów serwerów udostępniających usługę WMS. Do tego celu posłużymy się aplikacją geoportalu: www.geoportal.gov.pl -> MAPY.

 

Po załadowaniu aplikacji klikamy w ikonę na pasku narzędzi: „Zdefiniuj źródło danych”. W okienku zaznaczamy po lewej stronie „WMS”, następnie klikamy na wybrane źródło. W polu „URL” pojawi się adres, który możemy skopiować.

Wybieramy następujące adresy:
Państwowy Rejestr Granic – http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_prg/wmservice.aspx
Ortofotomapę – http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_orto/wmservice.aspx
Powiat mielecki – http://87.116.242.30/wms/geoportal/wms.php

Uruchamiany QGIS. Najpierw należy ustawić układ współrzędnych, w którym będziemy pracować: z menu górnego wybieramy Ustawienia -> Właściwości projektu.

Na zakładce Układ współrzędnych odszukujemy „układ 92”. Jego kod EPSG to 2180.

EPSG – European Petroleum Survey Group
EPSG opracowało EPSG Geodetic Parameter Set – bazę danych, w której zawarte są informacje o parametrach definiujących kształt Ziemi, elipsoidach odniesienia, systemach współrzędnych geograficznych, odwzorowaniach kartograficznych, jednostkach miary, etc. Zadania EPSG zostały przejęte w 2005 roku przez nowo utworzoną organizację International Association of Oil and Gas Producers (OGP). (http://pl.wikipedia.org/wiki/European_Petroleum_Survey_Group)

Dodajemy nową warstwę WMS:

 

W okienku „Dodaj warstwę z serwera”, w zakładce „Utwórz nowe połączenie WMS” wpisujemy nazwę i URL Państwowego Rejestru Granic (PRG).
Po zatwierdzeniu wybieramy z listy rozwijalnej PRG i klikamy przycisk połącz. Po otrzymaniu pełnej odpowiedzi wybieramy warstwy Województwa i Powiaty. Kodowanie obrazu PNG (umożliwi przezroczystość warstw), układ współrzędnych ETRS89 / Poland CS92. Układ warstwy powinien zgodzić się z układem projektu.
Podobnie dodajemy warstwy ortofotomapy (1 warstwa) i powiatu mieleckiego (warstwa „dzialki” i „budynki”).

Po dodaniu warstw zbliżamy się do północno-zachodniej części Województwa Podkarpackiego (blisko granicy z województwami Świętokrzyskim i Małopolskim), aż do wyświetlenia zdefiniowanych warstw. W przypadku trudności ze znalezieniem odpowiedniego zakresu warto dodać warstwę Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych z Geoportalu.

Zapis ortofotomapy do pliku

Pobieranie ortofotomapy zwykle długo trwa, więc można zapisać jej część do pliku graficznego wraz z georeferencją. W tym celu ustawiamy zakres wyświetlania mapy i wyłączamy wszystkie warstwy oprócz ortofotomapy. Z menu górnego wybieramy Plik-> Zapisz obraz jako… Do standardowego pliku graficznego został wygenerowany dodatkowy plik tekstowy z informacją o georeferencji. Zapisany wcześniej plik dodajemy do mapy jako warstwe rastrową.

QGIS umożliwia dość proste pobieranie ortofotomapy. Chcąc zdefiniować szerszy zakres czy też rozdzielczość pobieranych bitmap trzeba posłużyć się bardziej zaawansowanym narzędziem, np. biblioteką GDAL. Zobacz:
http://terraobserver.blogspot.com/2009/07/pobieranie-map-z-serwerow-ars.html

Kolejnymi przydatnymi według mnie funkcjami, które oferuje Quantum Gis, jest kalibracja rastra oraz korzystanie z opcji tworzenia poligonu z zasięgu warstwy.

1. Tworzenie poligonu z zasięgu warstwy

Narzędzie to można znaleźć w zakładce:  Narzędzia -> Narzędzia badawcze -> Poligon z zasięgu warstwy.

1a

Rys.1.

Funkcja to pozwala na stworzenie poligonu otaczającego wszystkie elementy warstwy, wokół której został stworzony:

2

Rys.2. Warstwa wokół której zostanie stworzony poligon

3

Rys.3. Rezultat użycia  narzędzia Poligon z zasięgu warstwy (seledynowy poligon)

Opcja ta jest bardzo przydatna do określenia zasięgu warstwy rastrowej. Przykładem jest brak możliwości sprawdzenia nagłówka obrazu rastrowego zapisanego w formacie geotiff tak, aby móc odczytać współrzędne, na które obraz jest wczytywany. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być  wygenerowanie poligonu określającego zasięg rastra (przy użyciu powyższego narzędzia). Wchodząc do tabeli nowo powstałej warstwy poligonowej można zobaczyć  jej atrybuty (m.in. Xmin, Xmax, Ymin, Ymax).

2. Kalibracja rastra

Kalibracja rastra w programie Quantum Gis przeprowadzana jest przy użyciu narzędzia Georeferencer:

4

Rys.4.

Po włączeniu tej funkcji w oknie Georeferencer należy wczytać obraz, który będzie kalibrowany. Raster ten pojawi się w oknie Punkty referencyjne. Aby wpasować dany obraz trzeba określić jego punkty dostosowania. W tym celu używa się poniżej zaznaczonej ikony:

5

Rys.5.

Przy pomocy powyższej funkcji wskazujemy kolejno punkty na wpasowywanym rastrze oraz odpowiadające im punkty na obrazie wzorcowym. Kalibracja może się odbywać na dwa sposoby:

I.   Kalibracja na punkty o znanych współrzędnych – wtedy w oknie Wpisz współrzędne mapy wpisujemy  współrzędne    X i Y (rys.6),

II.  Kalibracja w oparciu o wpasowany obraz – wówczas w oknie tym używamy klawisza z obszaru mapy i wskazujemy na wzorcowej (wpasowanej) mapie punkt, na który chcemy wczytać kalibrowany obraz (rys.6).

6

Rys.6.

Po wyszukaniu odpowiedniej ilości punktów dostosowania oraz wyborze transformacji (Helmerta bądź liniowej) przy użyciu opcji Stwórz bądź Stwórz i wczytaj warstwę można zakończyć proces kalibracji.

W trakcie wpasowania powstaje plik zapisywany na dysku w formacie *.wld, który zawiera parametry wpasowania (zawiera identyczne parametry jak plik *.tfw). Można zatem próbować stworzyć z niego plik *.tfw otrzymując tym samym Word file. Problem z formatem *.wld jest bowiem taki, że inne niż Quantum Gis programy nie uznają tego pliku (ja przynajmniej na taki kłopot natrafiłam).

Zapoznawanie się z darmowym oprogramowaniem GIS rozpoczynam od QGIS (wersja 1.0.2). Można go pobrać ze strony http://qgis.org/en/download.html. Moim założeniem jest poznanie programu, szczególnie próba wyszukiwania opcji czy możliwości danego oprogramowania, z którymi nie spotkałam się wcześniej w innych, znanych mi dotychczas, aplikacjach GIS.

Nowymi rzeczami, na jakie natrafiłam w QGIS jest np. możliwość tworzenia zakładek i akcji.

1. ZAKŁADKA

Zakładka – jest to zapisany widok danego fragmentu mapy. Opcja ta może się okazać pomocna, jeśli mamy do czynienia z dużą mapą (np. całego świata), a często korzystamy z powiększenia tylko do jej fragmentu (np. opracowujemy tylko obszar Polski – w tym momencie możemy założyć sobie i zapisać zakładkę pokazującą tylko ten teren).

Jak stworzyć zakładkę:

Dysponuję danymi obejmującymi określony zakres (poligony narysowane dowolnie na potrzeby tego zagadnienia)

1

Rys.1. Obszar z danymi

Często będę korzystać z przybliżenia do poligonu np.7, dlatego do niego stworzę zakładkę.

W tym celu zaznaczam interesujący mnie obiekt (ikona oznaczona nr 1 na rys.1),  a następnie przybliżam do zasięgu zaznaczonego obiektu (ikona nr 2 na tym samym rysunku).

Następnie wybieram Widok – > Nowa zakładka, albo Ctrl + B z klawiatury, (rys.2.) i nadaję nazwę tworzonej zakładce (rys.3).

2

Rys.2.

3

Rys.3.

Aby „otworzyć” daną zakładkę : Widok -> Pokaż zakładkę (albo klawisz B z klawiatury) i Powiększ do danej zakładki.

2. AKCJA

Akcja – jest to opcja w programie umożliwiająca połączenie danych zawartych w projekcie z zewnętrznymi informacjami, takimi jak zdjęcia, opisy danych obiektów itp., które znajdują się na dysku bądź też odnaleźć je można w Internecie. Akcje warto stosować, jeśli często, bazując na informacjach zawartych w projekcie, szuka się wiadomości o nich „na zewnątrz”.

Aby wejść do zakładki odpowiedzialnej za akcje należy kliknąć dwukrotnie na danej warstwie, dla której stworzona będzie akcja (ewentualnie prawy klawisz myszy ->Właściwości), a następnie zakładka Akcje (rys.4).

4

Rys.4.

W polu Nazwa należy wpisać „Nazwę” (krótki opis) tworzonej akcji, tak, aby wiadomo było, co będzie ona wywoływać.

W polu Akcja wpisujemy całą „komendę”, którą akcja będzie wykonywać.

  • Akcja odwołująca się do informacji z Internetu

Celem będzie stworzenie akcji, która będzie odnajdywać w Wikipedii  informacje o danym lotnisku (w tabeli atrybutów nazwa lotniska to atrybut NAME – rys.5).

5

Rys.5.

Chcąc otrzymać taką akcję należy w polu Akcja wpisać następującą komendę:

6

Rys.6.

Następnie należy użyć Wstaw akcję i OK. Aby wypróbować jej działanie należy użyć opcji informacji o obiekcie

i po kliknięciu na dany obiekt w oknie z informacjami będzie się znajdować nazwa nowo stworzonej akcji. Po kliknięciu na akcję nastąpi jej uruchomienie.

  • Akcja otwierająca zdjęcie interesującego obiektu znajdujące się na dysku

Akcja ta jest tworzona w identyczny sposób jak powyżej przedstawiona, zmienia się jedynie wpisywana w pole Akcja komenda.

7

Rys.7.

Bibliografia:

http://robert.szczepanek.pl/qgis_tutorial.php

http://grass-gis.pl/doc/Wprowadzenie_do_Quantum_GIS.pdf