Archiwum kategorii ‘Standardy’

Jedną z funkcji programu jest pobieranie danych rastrowych z WMS.
WMS – Web Map Service – stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) międzynarodowy standard internetowego serwisu do tworzenia i udostępniania map.

Pierwszym etapem jest znalezienie adresów serwerów udostępniających usługę WMS. Do tego celu posłużymy się aplikacją geoportalu: www.geoportal.gov.pl -> MAPY.

 

Po załadowaniu aplikacji klikamy w ikonę na pasku narzędzi: „Zdefiniuj źródło danych”. W okienku zaznaczamy po lewej stronie „WMS”, następnie klikamy na wybrane źródło. W polu „URL” pojawi się adres, który możemy skopiować.

Wybieramy następujące adresy:
Państwowy Rejestr Granic – http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_prg/wmservice.aspx
Ortofotomapę – http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_orto/wmservice.aspx
Powiat mielecki – http://87.116.242.30/wms/geoportal/wms.php

Uruchamiany QGIS. Najpierw należy ustawić układ współrzędnych, w którym będziemy pracować: z menu górnego wybieramy Ustawienia -> Właściwości projektu.

Na zakładce Układ współrzędnych odszukujemy „układ 92”. Jego kod EPSG to 2180.

EPSG – European Petroleum Survey Group
EPSG opracowało EPSG Geodetic Parameter Set – bazę danych, w której zawarte są informacje o parametrach definiujących kształt Ziemi, elipsoidach odniesienia, systemach współrzędnych geograficznych, odwzorowaniach kartograficznych, jednostkach miary, etc. Zadania EPSG zostały przejęte w 2005 roku przez nowo utworzoną organizację International Association of Oil and Gas Producers (OGP). (http://pl.wikipedia.org/wiki/European_Petroleum_Survey_Group)

Dodajemy nową warstwę WMS:

 

W okienku „Dodaj warstwę z serwera”, w zakładce „Utwórz nowe połączenie WMS” wpisujemy nazwę i URL Państwowego Rejestru Granic (PRG).
Po zatwierdzeniu wybieramy z listy rozwijalnej PRG i klikamy przycisk połącz. Po otrzymaniu pełnej odpowiedzi wybieramy warstwy Województwa i Powiaty. Kodowanie obrazu PNG (umożliwi przezroczystość warstw), układ współrzędnych ETRS89 / Poland CS92. Układ warstwy powinien zgodzić się z układem projektu.
Podobnie dodajemy warstwy ortofotomapy (1 warstwa) i powiatu mieleckiego (warstwa „dzialki” i „budynki”).

Po dodaniu warstw zbliżamy się do północno-zachodniej części Województwa Podkarpackiego (blisko granicy z województwami Świętokrzyskim i Małopolskim), aż do wyświetlenia zdefiniowanych warstw. W przypadku trudności ze znalezieniem odpowiedniego zakresu warto dodać warstwę Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych z Geoportalu.

Zapis ortofotomapy do pliku

Pobieranie ortofotomapy zwykle długo trwa, więc można zapisać jej część do pliku graficznego wraz z georeferencją. W tym celu ustawiamy zakres wyświetlania mapy i wyłączamy wszystkie warstwy oprócz ortofotomapy. Z menu górnego wybieramy Plik-> Zapisz obraz jako… Do standardowego pliku graficznego został wygenerowany dodatkowy plik tekstowy z informacją o georeferencji. Zapisany wcześniej plik dodajemy do mapy jako warstwe rastrową.

QGIS umożliwia dość proste pobieranie ortofotomapy. Chcąc zdefiniować szerszy zakres czy też rozdzielczość pobieranych bitmap trzeba posłużyć się bardziej zaawansowanym narzędziem, np. biblioteką GDAL. Zobacz:
http://terraobserver.blogspot.com/2009/07/pobieranie-map-z-serwerow-ars.html

Web Coverage Service (WCS) jest usługą sieciową dostarczającą rastrowe warstwy informacyjne. Warstwami w tym przypadku są ciągłe dane przestrzenne dotyczące pokrycia terenu, m.in. zdjęcia lotnicze i satelitarne, dane o pokryciu i wysokości terenu. [2]
WCS zapewnia dostęp do potencjalnie szczegółowych i bogatych zasobów informacji geoprzestrzennej, które są użyteczne do renderowania warstw pokrycia terenu po stronie klienta w architekturze klient-serwer. WCS pozwala, podobnie jak WMS i WFS, na pobieranie fragmentów danych w zależności od zapotrzebowania lub ograniczeń klienta. [2] WCS jest normą ISO/CD 19123.

Web Processing Service (WPS) został stworzony w celu publikacji obliczeń geoprzestrzennych oraz wyszukiwania i powiązania tych obliczeń z klientem. Termin „obliczenia” został użyty w znaczeniu algorytmów, przeliczeń oraz modelowania danych przestrzennych. „Publikacja” oznacza możliwość udostępniania informacji urządzeniom przetwarzającym dane w taki sposób jak metadane są udostępniane użytkownikom. WPS może być skonfigurowany w taki sposób, aby udostępniać funkcjonalności GIS klientom przez sieć włączając w to zaprogramowane wcześniej obliczenia i modele obliczeń danych przestrzennych.
WPS umożliwia proste kalkulacje, np. różnica pomiędzy ilością zachorowań pomiędzy porami roku, jak również skomplikowane, takie jak globalny model klimatu. Zastosowanie WPS jest możliwe zarówno na danych wektorowych, jak i rastrowych. [3]

Literatura:

1. Olejarz, Grzegorz. Możliwości realizacji symbolizacji treści kartograficznych w serwisach usług geoprzestrzennych klasy OGC. Praca magisterska. Promotor: dr inż. Artur Krawczyk. Kraków : AGH, 2009.

2. Open GIS Consortium Inc. Web Coverage Service (WCS) Implementation Standard 2008.

3. Open GIS Consortium Inc. Web Processing Service 2007.

Web Feature Service (WFS) pozwala klientowi odbierać i aktualizować dane przestrzenne zapisane w metajęzyku znacznikowym GML. Wysyłaniem i odbieranie danych geograficznych odbywa się poprzez Internet przy użyciu protokołu Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Dane te można traktować jako „kod źródłowy” mapy, dzięki któremu zostanie wygenerowana mapa. WFS jest standardem ISO/CD 19142. Aktualną wersją WFS jest 1.1.0.

Cechy WFS:

 • WFS przesyła aktualne dane geograficzne oraz ich atrybuty. Dzięki temu możliwe są analizy przestrzenne, nie tylko graficzna prezentacja,
 • WFS jest standardem – umożliwia to zastosowanie go na wielu platformach,
 • interoperacyjność – WFS jest otwartym standardem, istnieje możliwość wymiany danych pomiędzy wieloma platformami: serwerami i klientami,
 • minimalnym wymogiem do odbioru danych WFS jest dostęp do Internetu i przeglądarka internetowa. Zastosowanie protokołu przesyłu danych przez Internet daje możliwość pobierania i przeglądania danych geograficznych z różnych serwerów źródłowych. Wielu ludzi może jednocześnie pracować na tych samych danych,
 • nie trzeba kopiować danych na lokalny komputer,
 • pobieranie tylko potrzebnych danych – WFS pozwala na zastosowanie filtrów,
 • edycja danych – w WFS jest zastosowana dwustronna komunikacja,
 • zabezpieczenia – możliwe jest stosowanie zabezpieczeń ze względu na protokół internetowy.

Do serwera WFS można wysłać następujące zapytania o dane [2]:

 • GetCapabilities – opis możliwości serwera,
 • DescribeFeatureType – opis struktury obiektów,
 • GetFeature – zapytanie o konkretne obiekty,
 • GetGmlObject – polecenie przeslania instancji obiektu poprzez XLinks
 • Transaction – tworzenie, modyfikacja i usuwanie obiektów,
 • LockFeature – blokada obiektu lub obiektów na czas trwania transakcji.

Przykładowe zapytanie WFS:
http://www.example.com/wfsserver?service=wfs&version=1.1.0&request=GetCapabilities

Przykładowa odpowiedź serwera (fragment):

<WFS_Capabilities version="1.1.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd http://www.opengis/net/ows http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsAll.xsd">
<ows:ServiceIdentification>
<ows:Title>USGS Framework Layer WFS</ows:Title>
<ows:Abstract>A WFS serving USGS framework layers.
</ows:Abstract>
(...)
<ows:HTTP>
<ows:Get xlink:href=
"http://frameworkwfs.usgs.gov/framework/wfs/wfs.cgi
?DATASTORE=Framework&"/>
<ows:Post xlink:href=
"http://frameworkwfs.usgs.gov/framework/wfs/wfs.cgi
?DATASTORE=Framework"/>
</ows:HTTP>
</ows:DCP>
<ows:Parameter name="AcceptVersions">
<ows:Value>1.1.0</ows:Value>
<ows:Value>1.0.0</ows:Value>
(...)

Literatura:
1. Olejarz, Grzegorz. Możliwości realizacji symbolizacji treści kartograficznych w serwisach usług geoprzestrzennych klasy OGC. Praca magisterska. Promotor: dr inż. Artur Krawczyk. Kraków : AGH, 2009.
2. Open GIS Consortium Inc. Web Feature Service Implementation Specification 2005.

Open Geospatial Consortium, Inc ® (OGC) jest to stowarzyszenie 381 firm, agencji rządowych i uczelni, które opracowuje dostępne publicznie specyfikacje i standardy. Specyfikacje OGC są interoperacyjne, otwarte i darmowe.

OGC opracowało 28 standardów. Można podzielić je na reguły dotyczące usług sieciowych oraz na reguły danych. Usługi sieciowe („Web Services”) są oprogramowaniem serwerowym, które udostępniają zestandaryzowane dane przestrzenne. [1]

Web Map Service

Web Map Service (WMS) jest usługą sieciową, która dynamicznie udostępnia dane przestrzenne w postaci rastrów. WMS jest interfejsem pomiędzy programem użytkownika, a serwerem map, który umożliwia budowanie systemów GIS z wykorzystaniem protokołu HTTP. [2]

Server WMS obligatoryjnie udostępnia dwa polecenia:

 • Get Capabilities – serwer generuje informacje o swoich możliwościach funkcyjnych i zgromadzonych danych,
 • Get Map – pozwala użytkownikowi sprecyzować parametry oczekiwanego pliku graficznego.

Polecenie opcjonalne:

 • Get Feature Info – może nastąpić jedynie po poleceniu Get Map, pozwala klientowi otrzymać dodatkowe informacje charakteryzujące specyficzne punkty na mapie.

Aktualną wersją Web Map Service jest 1.3. W 2005 roku specyfikacja WMS stała się normą ISO o numerze 19128.
Uzyskana mapa cechuje się kartometrycznością – posiada układ współrzędnych oraz ma określony rozmiar.

Przykład działania WMS – zapytanie do serwera :

http://sdi.geoportal.gov.pl/
wms_prg/wmservice.aspx?
request=getmap
&version=1.3.0
&service=WMS
&srs=EPSG:2180
&format=image/png
&bbox=100000,123806,745803,864502
&width=1800
&height=1500
&styles=
&layers=Wojewodztwa

Bezpośredni odnośnik

Serwer otrzymał zapytanie o mapę w postaci pliku rastrowego „png” w układzie współrzędnych państwowych „1992” (EPSG:2180).
Odpowiedź serwera (w postaci pliku rastrowego – na potrzeby opracowania rozmiar mapy został dopasowany do strony):

WMS

WMS

Literatura:
1. Olejarz, Grzegorz. Możliwości realizacji symbolizacji treści kartograficznych w serwisach usług geoprzestrzennych klasy OGC. Praca magisterska. Promotor: dr inż. Artur Krawczyk. Kraków : AGH, 2009.
2. Open GIS Consortium Inc. OpenGIS Web Map Server Implementation Specification. 2006.